1. Inledning

Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av i Avtalet namngiven programvara med avtalade funktioner, tillsammans fortsättningsvis benämnda som Programvaran.

Programvaran tillhandahålls av Lime Technologies Sweden AB (Lime Technologies) eller av tredje part som har gett Lime Technologies rätt att utge underlicens. Du köper tillgång till Programvaran direkt från Lime Technologies. Dessa AV gäller mellan Lime Technologies och dig och reglerar Lime Technologies skyldigheter gentemot dig som Kund och dina skyldigheter som Kund och användare av Programvaran. I AV förekommer begrepp med inledande versal. I de fall begreppen inte definierats direkt i texten återfinns definitionerna i punkt 16 nedan.

Kunden får inte tillgång till Programvaran förrän dessa AV har accepterats, vilket sker i samband med signering av Avtalet. Avtalet äger tillämpning från den dag då AV accepterats.

AV gäller oavsett om Programvaran har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning.

2. Meddelanden

Meddelanden och information om Programvaran lämnas första hand som meddelande i Programvarans gränssnitt. Meddelande kan även lämnas på www.lime-technologies.se.

Meddelandet är att anse som levererat när det har publicerats. Exempel på meddelanden är, nya versioner eller uppgraderingar, övrig information om Programvaran, support eller villkorsändringar. Lime Technologies kan även sända meddelande via e-post eller post. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från Lime Technologies. Meddelande äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet.

3. Licens

Kunden beviljas en personlig, i tiden obegränsad, icke-exklusiv och begränsad förfoganderätt till Programvaran för det antal användare som anges i Avtalet och som licensavgift har erlagts för. Kunden har således inte rätt att till tredje man utge underlicens till Programvaran eller på annat sätt överlåta förfoganderätten. Kundens förfoganderätt förutsätter att villkoren i detta avtal i övrigt uppfylls. Kunden har inte rätt att göra kopior av Programvaran eller annat material som medföljer Programvaran utöver vad som krävs för att använda programvaran enligt Avtalet.

Kunden får inte göra förändringar i Programvarans kod.

Kunden har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Programvaran till tredje part, (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) om inte skriftligt godkännande erhålls från Lime Technologies dessförinnan.

4. Nyttjanderätt

När Kunden köpt en licens för Programvaran och accepterat AV får Kunden rätt att använda Programvaran för det antal användare som licensen omfattar. Kunden kan efter eget val köpa till rätt att använda Programvaran för fler användare eller rätt att använda fler funktioner eller moduler enligt vid var tid gällande prislista eller avtal.

Programvaran tillhandahålls i befintligt skick som standardtjänster.

Under förutsättning att Kunden erlagt licens- och serviceavgift avseende Programvaran i enlighet med Avtalet, är Kunden berättigad att erhålla nya versioner, uppgraderingar, rättelser etc. av Programvaran efterhand som Lime Technologies gör dessa tillgängliga på marknaden. Ersättning för nedlagd tid vid uppdateringar utgår enligt gällande timpriser.

Lime Technologies förbehåller sig dock rätten att efter eget gottfinnande i nya versioner eller uppgraderingar göra de förbättringar, tillägg och ändringar, eller att ta bort funktionaliteter, eller korrigera fel eller brister i någon del av Programvaran. Lime Technologies friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder. Om en sådan modifikation, mot förmodan, permanent sätter funktioner ur spel eller tar bort sådan funktion som utgör en väsentlig del av Programvaran, äger Kunden rätt att erhålla en till den eller de delar av Programvaran som påverkats proportionell nedsättning av licensavgiften.

5. Databehandling och integritet

5.1 Behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen (1998:204) ställer krav på upprättande av skriftligt avtal när person-uppgiftsbiträden ska behandla personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Detta avtal utgör en integrerad del av befintligt tjänsteavtal mellan parterna för de tjänster som innebär att Lime Technologies (Personuppgiftsbiträdet) såsom Personuppgiftsbiträde skall behandla personuppgifter på uppdrag av Kunden (Personuppgiftsansvarig) som Personuppgiftsansvarig. Avtalet gäller så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för Personuppgiftsansvarigs räkning.

Personuppgiftsbiträdet och den eller de personer som arbetar under dennes ledning får endast behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som anges i avtalet för eller får anses följa av respektive tjänst eller som från tid till annan lämnas av Personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträdet skall när detta avtal upphör inom tolv (12) månader förstöra eller avidentifiera samtliga personuppgifter så att ingen av dessa finns kvar hos Personuppgiftsbiträdet eller hos underleverantör.

5.2 Insamling av information

Lime Technologies kan komma att samla in anonymiserad information från våra produkter och tjänster via automatiserade datainsamlingsverktyg. Lime Technologies samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag.

5.3 Insamling och presentation av identifikationsdata

Kunden samtycker härmed uttryckligen till att Lime Technologies får samla in samt visa och överföra Kundens identifikationsdata och profilinformation till Lime Technologies databas och delge informationen till andra. Om Kunden inte önskar vara registrerad i Lime Technologies databas ska Kunden kontakta Lime Technologies.

6. Prissättning och fakturering

Licensavgiften ska, om inget annat anges i Avtalet, erläggas senast 30 dagar från det att Avtalet undertecknats av bägge parter och därefter, för kommande avtalsperioder, serviceavgift årsvis i förskott.

Betalningsvillkor är normalt 30 dagar från fakturadatum. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid var tid tillämpas av Lime Technologies. Moms tillkommer på angivna priser.

Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 8 procentenheter.

7. Avtalsperiod och uppsägning

Avtalet gäller från och med dagen för Avtalets undertecknande. Om inget annat anges i Avtalet gäller Avtalet i tolv månader, vilken period automatiskt förlängs med tolv (12) månader i taget såvida endera parten inte skriftligen säger upp Avtalet senast sextio (60) dagar före respektive avtalsperiods utgång.

Uppsägning av detta Avtal avseende vissa delar såsom enskilda funktioner eller visst antal användare, ska ske skriftligen och gäller från den sista dagen i den månad som motparten mottog uppsägningen. Eventuella i förskott erlagda avgifter återbetalas inte.

8. Förtida upphörande

Lime Technologies kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser eller om Kunden bryter mot detta avtal.

9. Support

Lime Technologies utvecklar hela tiden sina produkter för att Kunderna ska ha tillgång till en så bra mjukvara som möjligt.

Erläggande av serviceavgiften säkerställer att Kunden har tillgång till de senaste och bästa versionerna av mjukvaran och dessutom rätt till hjälp. Uppgradering till senare versioner av mjukvaran utförd av Lime Technologies faktureras enligt löpande konsulttaxa.

Avtalet ger rätt till administratörssupport rörande handhavandeproblem med produkten.

Om inget annat avtalats tillhandahåller Lime Technologies produktsupport via Internet, e-post och telefon helgfri måndag till fredag 08.00 – 17.00. Supportfrågor via e-post besvaras normalt senast närmast påföljande arbetsdag. Supportärende som tas emot via telefon prioriteras efter ankomsttid.

Dag före helgdag förbehåller sig Lime Technologies rätten att hålla supporten stängd, om så skulle ske kommer detta att meddelas på Lime Technologies hemsida.

Med support avses hjälp med handhavandeproblem med standardprodukter ur Lime Technologies produktsortiment.

Support för Kundanpassningar ges inom garantitiden 3 månader, därefter hanteras Kundanpassningar enligt löpande konsulttaxa. Vad som avses med Kundanpassningar framgår av ditt avtal.

Support ges till den hos Kunden som är utsedd till LIME-administratör.

I Lime Technologies skyldigheter ingår inte att ge instruktioner eller utbilda Användaren om nödvändig information finns i Tjänsternas hjälptexter, arbetsgångar på Internet eller i andra media, att göra kundspecifika anpassningar i Tjänsterna, avhjälpa fel som uppstått på grund av åtgärder utförda av annan än Lime Technologies personal, ovarsam eller felaktig hantering, avhjälpa fel som orsakats av en produkt/tjänst från tredje part som kopplats till Tjänsterna eller avhjälpa fel som uppkommit på grund av fel i Kundens tekniska utrustning eller fel orsakad av skadlig kod. Vidare har Lime Technologies inga skyldigheter att avhjälpa fel i nätverk, operativsystem eller annan mjukvara som tillhandahålls av tredje part. Support inkluderar med andra ord inte Windows, MS Office, skrivare eller e-postprogramvara mm.

Alla insatser från Lime Technologies sida ska stå i rimligt förhållande till serviceavgiften.

10. Immateriella rättigheter

Lime Technologies – eller dess licensgivare – är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (IPR) hänförliga till Programvaran. IPR innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke- elektroniska, beskrivningar av hur Programvaran är upprättade och används (Dokumentation) anses vara del av Programvaran och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Programvaran eller i anslutning till Programvaran är respektive ägares egendom.

Lime Technologies gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Data ägd av Kunden som överförs till Programvaran.

Villkoren i AV gäller för mjukvara från en tredje part som tillhandahålls av Lime Technologies som en del av eller i anslutning till Programvaran, om inte särskilda eller tillkommande licensvillkor har tillhandahållits med mjukvaran.

Om Kunden gör intrång i Lime Technologies eller tredje mans IPR, eller använder Programvaran på ett sätt som strider med AV, ska Kunden erlägga ett belopp som motsvarar det högsta av motsvarigheten till licensavgifterna för fem år avseende de innevarande licenserna eller den verkliga skadan. Kunden bekräftar att Lime Technologies kan drabbas av oersättlig skada vid intrång eller skada på IPR, och att Lime Technologies eller dess licensgivare ska ha rätt att använda sig av alla rimliga åtgärder för att skydda sina kommersiella intressen, och sin egendom, inklusive alla åtgärder som är möjliga enligt lag. Motsvarande ska gälla om Kunden har, eller har försökt att erhålla information eller data som Kunden inte har rätt till enligt AV.

11. Ersättning

Lime Technologies skall försvara Kunden mot krav eller processer där en tredje part framställt krav enligt vilka Kundens användning av Programvaran enligt AV är i strid med, eller gör intrång i tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Kunden skall omedelbart meddela Lime Technologies om sådant krav. Lime Technologies skall, i den mån Lime Technologies är ansvarig, hålla Kunden skadeslös för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förlust som drabbar Kunden enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Kunden samarbetar med Lime Technologies på Lime Technologies bekostnad och att Lime Technologies får full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Kunden från allt ansvar. Lime Technologies får efter eget gottfinnande (i) modifiera Programvaran så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Programvaran med en funktionalitet som motsvarar Programvaran, (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Programvaran eller (iv) avsluta detta Avtal avseende den del av Programvaran som är i konflikt mot en proportionell återbetalning av licensavgifter som betalats i förskott avseende den del av Programvaran som är i konflikt. Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande med anledning av intrång i tredje parts rättigheter.

Vad som anges ovan skall inte äga tillämpning om Programvaran har använts i strid mot AV eller om krav uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Programvaran som inte utförts av Lime Technologies.

Kunden skall försvara Lime Technologies mot krav eller processer där en tredje part framställt krav grundat på av att Kundens Data, eller användande av Programvaran är i strid med AV, är i strid med eller gör intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller är i strid med gällande lagstiftning. Lime Technologies skall omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden skall ersätta Lime Technologies för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar Lime Technologies enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Lime Technologies samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Lime Technologies från allt ansvar.

12. Sekretess

Vardera part förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet (”Konfidentiell Information”).

Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalets sekretess iakttas.

Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om fem (5) år efter det att avtalet har upphört att gälla.

13. Garanti och garantibegränsning

Lime Technologies garanterar att Programvaran kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits. Kunden och Lime Technologies är överens om att Programvaran och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Programvaran är en pågående process. Kunden medger att Programvaran är levererad i befintligt skick och används på Kundens egen risk.

Lime Technologies garanterar inte att Programvaran uppfyller Kundens krav, att de fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar.

Om Programvaran inte fungerar i enlighet med ovan angivna begränsade garanti, skall Lime Technologies korrigera alla konstaterade fel eller brister i Programvaran på egen bekostnad. Lime Technologies åtgärdar anmälda fel i Programvaran som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Programvaran, så snart det är möjligt. Lime Technologies förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom Lime Technologies är den som har överblicken av konsekvenserna av en rättning/ändring/ åtgärd. Lime Technologies åtgärdar fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar Kundens användande av Programvaran och/eller Programvarans funktion, tidigast vid nästa officiella version av Programvaran.

Programvaran levereras i befintligt skick och varken Lime Technologies eller någon av dess licensgivare ger någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, rörande lämplighet för visst ändamål eller kapacitet för systemintegration. Inga påståenden utöver de som särskilt anges i AV har gjorts med avseende på Programvaran, och Kunden skall inte förlita sig på några påståenden som inte uttryckligen anges i AV.

Länkar till webbsidor som inte ägs eller kontrolleras av Lime Technologies som framträder i Programvaran eller därmed åtföljande webbsidor eller Dokumentation tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. Lime Technologies är inte ansvarig för sådana webbsidor.

Om någon del av AV befinns vara ogiltig, helt eller delvis, skall detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Den aktuella bestämmelsen skall i sådana fall ersättas med en bestämmelse som, så långt möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften.

14. Ansvarsbegränsning

Om Lime Technologies hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden som ett resultat av ett brott mot någon skyldighet som följer av AV eller annat skäl, skall sådan ersättning under inga omständigheter innehålla ersättning för indirekt förlust eller följdskada, eller skadestånd av något slag som följer av, eller är ett resultat av sådant avtalsbrott, omfattande men inte uteslutande all förlust av Data, förlust av produktion, merarbete för Kundens personal, förlust av intäkt eller vinst, eller tredje parts krav eller myndighetsbeslut, även om Kunden har informerats om risken för sådana skador. Lime Technologies ansvar enligt AV är begränsat till direkt skada, utom där annat följer av obligatorisk lag, såsom vad gäller skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt. Alla återbetalningar och ersättningar för direkt skada samt direkta förluster och kostnader under varje 12-månaders period skall aldrig överstiga ett belopp som motsvarar 12 månaders licensavgifter erlagda för Programvaran under samma period.

Varken Lime Technologies eller Kunden skall vara ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra händelser som på samma sätt är utom Lime Technologies eller Kundens kontroll.

För det fall lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som rör Programvaran eller leveransen av dem ändras, eller ny lagstiftning, förordning eller föreskrift blir gällande efter att Programvaran har tillgängliggjorts på marknaden, som hindrar Kunden från att använda Programvaran, helt eller delvis, för en viss tid eller för obestämd tid, skall det anses utgöra en force majeure-händelse.

15. Avtalande parter och gällande lag

Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister angående tolkning av AV eller användning av Tjänsterna, skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Överstiger inte tvistemålets värde SEK 100 000, skall Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde SEK 100 000, skall Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan SEK 100 000 och SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålet värde SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Lund.

16. Definitioner

Avtalet – Det undertecknade huvudavtalet mellan Lime Technologies och Kunden inklusive dess bilagor, varav dessa AV är en.

Data – All data som Kunden behandlar och/eller lagrar med Programvaran.

Kund – Den juridiska eller fysiska person som specificerats på fakturan från Lime Technologies och som ingår avtal med Lime Technologies baserat på AV.