Definitioner

I detta dokument har nedanstående termer följande betydelse:

Med Abonnemang avses Kundens abonnemang på Programvarutjänsten.

Med Abonnemangsperiod avses den tid för vilket Abonnemanget gäller.

Med Avtalad Leveransdag avses den dag från vilken Programvarutjänsten skall tillhandahållas enligt Avtalet.

Med Allmänna Villkor avses dessa allmänna villkor.

Med Användare avses i samtliga databaser och på samtliga servers upplagda användaridentiteter med behörighet till Programvarutjänsten. Varje Användare medför en Avgift.

Med Avgifter avses dels Startavgift, som är en startkostnad eller annan initial engångskostnad, dels Månadsavgift, som är en avgift per månad under hela den avtalade abonnemangsperioden, dels SMS-avgifter enligt vid var tid gällande taxa.

Med Avtalet avses huvuddokumentet i form av abonnemangsavtal alt. abonnemangsorder, dessa allmänna villkor samt eventuella bilagor till Avtalet.

Med Effektiv Leveransdag avses den dag då Lime Technologies tillhandahåller Programvarutjänsten i enlighet med Avtalet efter det att Lime Technologies avhjälpt av Kunden skriftligen reklamerade avvikelser från vad parterna avtalat om Programvarutjänsten. Avvikelse som endast är av mindre betydelse för Programvarutjänstens avsedda användning skall inte påverka fastställandet av Effektiv Leveransdag.

Med Identifikationsuppgifter avses abonnemangsnummer, nedladdningssida, supportportal och Säkerhetskoder som är nödvändiga för utnyttjandet av Programvarutjänsten.

Med Konfidentiell Information avses, utöver innehållet i Avtalet, varje upplysning om Part eller dennes verksamhet som kan anses vara av konfidentiell natur med undantag för:

a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i Avtalet;

b) upplysning, som Part kan visa att Part redan kände till innan han mottog den från den andra Parten, eller;

c) upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Med Kontaktperson avses den person som Kunden angivit som ansvarig för Kundens kontakter med Lime Technologies. Kunden ansvarar för att se till att Kontaktpersonen har erforderlig kompetens för att sitt uppdrag som Kontaktperson.

Med Kund avses den företagskund som tecknat avtal om abonnemang på Lime Technologies programvarutjänster.

Med Kundens Data avses Kunden tillhörig information vilken matas in i och lagras i Programvarutjänsten samt den bearbetade information som Programvarutjänsten resulterar i.

Med Kundmiljö avses lokaler, utrustning, operativsystem, nät (inklusive Kundens eller tredje mans internetuppkoppling), dokumentation och andra hjälpmedel som inte ingår i Programvarutjänsten men som är nödvändiga för Kundens användning av Programvarutjänsten, inklusive all integration, till, från och med programvarutjänsten. Kunden ansvarar ensam för Kundmiljön och att denna är kompatibel med Programvarutjänsten.

Med Kunduppgift avses uppgift om Kunden såsom namn, adress, personnummer eller organisationsnummer eller annan uppgift om Kunden.

Med Programvarutjänsten avses av Kunden beställda programvaror och tekniska driftstjänster. Programvarutjänsten tillhandahålls till Kund via Lime Technologies system och via Kundens anslutning till allmänna kommunikationsnät (ex. Internetanslutning, GPRS/3G) som olika telekomoperatörer tillhandahåller.

Med Lime Technologies avses Lime Technologies Sweden AB.

Med Säkerhetskoder avses användarnamn och lösenord.

Med Tilläggstjänster avses sådana tjänster som är specifika för Kunden.

1. Beställning och leverans

1.1 Avtalet skall anses ingånget när någon av följande omständigheter är uppfylld: (i) båda Parter har undertecknat Avtalet, (ii) när Lime Technologies skriftligen eller genom e-mail har bekräftat Kundens beställning, (iii) när Lime Technologies börjat tillhandahålla den beställda Programvarutjänsten eller (iv) Kunden för första gången använder en tjänst som tillhandahålls av Lime Technologies. Skriftligt avtal skall ingås om Lime Technologies eller Kunden begär det.

1.2 Om inte antalet Användare inte särskilt anges i Avtalet skall Avtalet anses omfatta antalet faktiska Användare.

1.3 Kunden kan när som helst utöka Abonnemanget med fler Användare.

1.4 Om Kunden på egen hand tillåter att fler personer än angivna Användare nyttjar Programvarutjänsten, skall Kunden anses ha ingått avtal om ett särskilt Abonnemang för varje sådan person. Abonnemanget löper tills vidare utan uppsägningstid. För pris för tillkommande Användare hänvisas till punkt 7.10.

1.5 Lime Technologies uppdaterar och utökar kontinuerligt Programvarutjänsten genom lansering av nya versioner. Nya versioner ingår i Abonnemanget. Lime Technologies tillhandahåller dessutom Tilläggstjänster som Kunden kan beställa utöver Abonnemanget. Vad som i dessa villkor stadgas angående Programvarutjänsten skall i sådana fall även gälla beställda Tilläggstjänster.

1.6 Om Kunden efter Avtalets ingående önskar göra tillägg till och eller ändringar i förhållande till vad som beställts äger Lime Technologies, förutsatt att Lime Technologies godtar sådana tillägg eller ändringar, rätt att vidta de skäliga förändringar i Avgifter, startdag, tidplan, servicenivåer eller annan skälig förändring av Avtalet som föranleds av Kundens begäran.

1.7 Lime Technologies skall tillhandahålla Programvarutjänsten senast på Avtalad Leveransdag eller, om Avtalad Leveransdag inte överenskommits, inom skälig tid från Kundens kompletta och bekräftade beställning.

1.8 Om Effektiv Leveransdag inträffar senare än Avtalad Leveransdag och förseningen enbart beror på Lime Technologies eller någon som Lime Technologies svarar för, skall Abonnemangsperioden anses ha inletts på den Effektiva Leveransdagen.

1.9 Om försening inte beror på Lime Technologies eller något förhållande på Lime Technologies sida eller i annat fall på grund av oförutsedda händelser som Lime Technologies rimligen inte kunnat förutse, har Lime Technologies rätt att flytta fram Avtalad Leveransdag till en med hänsyn till omständigheterna lämplig tidpunkt. Om sådan försening beror på Kunden, har Lime Technologies rätt till ersättning för direkta kostnader som orsakats av förseningen.

1.10 Kunden skall omedelbart efter leveransen acceptanstesta Programvarutjänsten och den utrustning som i förekommande fall har levererats tillsammans med Programvarutjänsten. Parterna kan överenskomma om att Lime Technologies skall genomföra sådana tester, varvid Kunden svarar för kostnader för sådana tester.

2. Licens och nyttjanderätt till programvara

2.1 Efter erlagd Avgift enligt Avtalet, erhåller Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar, tidsbegränsad rätt att använda Programvarutjänsten i enlighet med de villkor som fastställs i Avtalet. Kunden äger inte rätt att underlicensiera Programvarutjänsten till annan.

3. Förmedling genom partner

Om Programvarutjänsten upplåtits till Kunden av en till Lime Technologies behörig partner skall bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor tillämpas avseende Abonnemanget. Lime Technologies ansvarar inte för partners åtaganden gentemot Kunden. Om Kunden vill reklamera en vara eller tjänst skall Kunden vända sig direkt till Partnern.

4. Lime Technologies tillhandahållande av programvarutjänsten

4.1 Lime Technologies skall tillhandahålla Programvarutjänsten på ett fackmässigt sätt i överensstämmelse med Avtalet och enligt Lime Technologies vid var tid gällande SLA. Aktuell SLA finns tillgänglig på www.lime-technologies.se.

4.2 Lime Technologies har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. Lime Technologies varar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

4.3 Lime Technologies har rätt att ändra eller modifiera Programvarutjänsten under förutsättning att Programvarutjänstens prestanda eller funktionalitet inte försämras. Sådan ändring eller modifiering skall utföras på ett sådant sätt att eventuella störningar begränsas. Ändring eller modifiering av Programvarutjänsten kan medföra att Kundens egen utrustning behöver anpassas. Kunden svarar för eventuella kostnader för anpassning av sin egen utrustning.

4.4 Lime Technologies har därtill ändra eller modifiera Programvarutjänsten om användning av Programvarutjänsten medför skada för Lime Technologies eller tredje man. Kunden skall i sådant fall informeras så snart det kan ske.

4.5 Lime Technologies får avveckla Programvarutjänsten om Lime Technologies ersätter Programvarutjänsten med annan tjänst med likvärdig teknisk prestanda och funktionalitet. Lime Technologies skall då meddela Kunden detta senast sextio (60) dagar i förväg. Accepterar inte Kunden förändringen, har Kunden rätt att inom trettio (30) dagar från sådant meddelande skriftligen säga upp Programvarutjänsten.

4.6 Lime Technologies använder sig av tredjeparts teknologi för utveckling av Programvarutjänsten. Lime Technologies erbjuder kompatibilitet till äldre versioner av tredjepartsprogramvara motsvarande 12 månader bakåt från senast officiella och på marknaden tillgänglig version av tredjepartsprogramvaran.

5. Felavhjälpning

5.1 Vid fel på Programvarutjänsten skall Lime Technologies avhjälpa felet i enlighet med vad som framgår av vid var tid gällande villkor för Felavhjälpning. Aktuella villkor finns tillgängliga på www.lime-technologies.se.

6. Kundens användning av programvarutjänsten

6.1 Kunden får använda Programvarutjänsten endast för det ändamål och i den utsträckning som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av Programvarutjänsten inte:

a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Lime Technologies eller tredje man; exempelvis genom massanrop eller spridande av datavirus;

b) kränker Lime Technologies eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;

c) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut, eller;

d) strider mot god sed eller mot Lime Technologies vid var tid gällande regler för Programvarutjänsten.

6.2 Kunden skall använda och tillämpa Programvarutjänsterna på det sätt som de är avsedda för och skall vid varje tillfälle följa gällande Lime Technologies rekommendationer avseende användning. Rekommendationer återfinns på www.lime-technologies.se.

6.3 Kunden åtar sig att omedelbart på Lime Technologies begäran koppla bort sådan Kundmiljö från Programvarutjänsten som orsakar störning i Programvarutjänsten, eller föranleder påstått eller befarat intrång enligt punkt 14.2 och att därefter hålla sådan Kundmiljö urkopplad enligt Lime Technologies anvisningar.

6.4 Kunden skall utan kostnad ge Lime Technologies tillgång till Kundmiljön i den utsträckning som är nödvändig för Lime Technologies tillhandahållande av Programvarutjänsten och skall även i övrigt efter bästa förmåga bistå Lime Technologies vid tillhandahållandet av Programvarutjänsten.

6.5 Kundens åtkomst till Programvarutjänsten sker genom inloggning med Säkerhetskoder. Kunden skall hantera dessa, liksom andra Identifikationsuppgifter. på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Kund är ansvarig för all skada som Lime Technologies åsamkas genom att Kunden inte hanterat Identifikationsuppgifter och Säkerhetskoder på ett sätt som hindrar obehöriga från att ta del av dem liksom för obehörigas användning av Programvarutjänsten.

6.6 Kunden är gentemot Lime Technologies ansvarig för all användning av Programvarutjänsten. Har Programvarutjänsten använts av någon obehörig person utanför Kundens organisation, är Kunden betalningsansvarig för sådan användning om Kunden:

a) olovligen givit annan tillgång till Programvarutjänsten;

b) genom oaktsamhet gjort det möjligt för annan att utnyttja Programvarutjänsten, eller;

c) förlorat kontrollen över Programvarutjänsten eller Säkerhetskoder och inte snarast efter upptäckten anmält detta till Lime Technologies.

Kundens betalningsansvar för Avgifter enligt Avtalet kvarstår oförändrat även om Kunden är befriad från ansvar enligt första stycket a) – c) för utomståendes obehöriga användning av Programvarutjänsten.

7. Avgifter och betalningsvillkor

7.1 Kunden skall betala de Avgifter som anges i Avtalet. Alla Avgifter och kostnader anges exklusive mervärdesskatt och andra på debiterade belopp utgående skatter och statliga avgifter.

7.2 Avgifterna erläggs kvartalsvis i förskott. Lime Technologies äger dock alltid rätt att i efterhand faktura Avgifter och kostnader som inte fakturerats i förskott, t.ex. Avgifter för Användare och Abonnemang som tillkommit sedan senaste faktura.

7.3 Lime Technologies har rätt att ändra Avgifterna. Om sådan ändring är till nackdel för Kunden, skall Lime Technologies skriftligen meddela Kunden senast sextio (60) dagar i förväg. Kunden har rätt att senast trettio (30) dagar före den dag avgiftshöjningen skulle ha trätt i kraft skriftligen säga upp Avtalet med verkan från och med den dag avgiftshöjningen skulle ha trätt i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya avgifterna. Sådan ändring av Avgifterna som är direkt hänförligt förändring av skatt, avgift, tull eller annan liknande pålaga, skall dock alltid träda i kraft samtidigt som ändringen av pålagan och skall inte berättiga Kunden att säga upp Avtalet.

7.4 Kunden skall betala faktura inom trettio (30) dagar från fakturadatum i enlighet med anvisningar angivna på fakturan. Vid förskottsbetalning enligt punkt 7.8 skall betalning ske senast den dag Lime Technologies anger.

7.5 Vid Kundens bristande betalning av fakturerat och förfallet belopp utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Faktureringsavgift och påminnelseavgift kommer att debiteras Kunden . Betalas inte påminnelsefaktura inom angiven betalningsfrist kan fordran komma att gå vidare till inkasso. Bolaget förbehåller sig rätten att debitera kostnader för inkasso.

7.6 Debitering för Programvarutjänsten påbörjas vid tidpunkt som Parterna överenskommit i Avtalet eller annars på Avtalad Leveransdag eller, om leveransen är försenad av orsak enbart hänförlig till Lime Technologies, från Effektiv Leveransdag.

7.7 Lime Technologies har rätt att överlåta sin rätt till betalning till annan. Om så sker, förutsätter Avtalets giltighet att Kundens kreditvärdighet har godkänts av den part till vilken rätten till betalning har överlåtits.

7.8 Lime Technologies har rätt att under avtalstiden begära förskottsbetalning eller att Kunden ställer säkerhet för Avtalets rätta fullgörande om det till följd av kreditprövning eller försenad betalning vid tidigare tillfälle framstår som befogat. Ränta utgår inte på förskotterat belopp. Lime Technologies har rätt att ur förskotterat belopp eller ställd säkerhet tillgodogöra sig belopp motsvarande sina förfallna fordringar, inklusive sådana kostnader som avses i punkt 7.5.

7.9 Eventuell återbetalning av Avgift eller annan utbetalning till Kunden sker i första hand genom avräkning mot kommande faktura och i andra hand genom kontant utbetalning.

7.10 För tillkommande Användare enligt punkt 1.4 debiteras Kunden enligt vid var tid gällande prislista.

7.11 Tillkommande kostnader för resor, inklusive men inte begränsat till, kost, logi och transport, som Lime Technologies företar för Kundens räkning kommer att debiteras Kunden.

7.12 Avbokning av service eller annan tjänst som Kund anlitat Lime Technologies att utföra skall ske en (1) arbetsdag i förväg. Vid sen eller utebliven avbokning kommer Kunden att debiteras fullt pris.

7.13 Lime Technologies förbehåller sig rätten att låta utföra kreditprövning av Kunden.

8. Stängning av programvarutjänsten

8.1 Lime Technologies får stänga eller begränsa Programvarutjänsten om:

a) Kunden i förekommande fall inte inom angiven tid inkommer med skriftligt avtal till Lime Technologies enligt punkt 1.1;

b) Kunden är försenad med betalning och trots påminnelse att inom fjorton (14) dagar reglera förfallet belopp inte erlägger betalning;

c) Kunden överskridit kreditgräns eller underlåtit att inom angiven tid ställa begärd säkerhet eller göra förskottsbetalning enligt punkt 7.8;

d) Kunden har brutit mot åtagande enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom fjorton (14) dagar efter att Lime Technologies skriftligen eller via e-mail anmodat Kunden att vidta rättelse.

8.2 Stängning eller begränsning enligt punkt 8.1 skall inte ske i ringa fall.

8.3 Lime Technologies har rätt att stänga Programvarutjänsten om sådan skyldighet för Lime Technologies följer av lag eller myndighets föreskrift eller beslut. Sådan stängning skall, om det är möjligt, meddelas Kunden senast sextio (60) dagar i förväg.

8.4 Lime Technologies skall stänga Programvarutjänsten om Kunden begär det.

8.5 Om Programvarutjänsten stängs ned med stöd av denna punkt 8, är Kunden skyldig att vid nästkommande faktureringstillfälle erlägga betalning för samtliga Avgifter för hela den återstående Abonnemangsperioden samt ersätta Lime Technologies för samtliga kostnader hänförliga till den förtida avstängningen av Programvarutjänsten. För återöppning av Programvarutjänst som stängts eller begränsats får Lime Technologies debitera särskild avgift.

9. Kunduppgifter och identifikationsuppgifter

9.1 Lime Technologies tilldelar Kunden de Identifikationsuppgifter som är nödvändiga för att använda Programvarutjänsten. Lime Technologies får ändra Identifikationsuppgifter av tekniska, driftmässiga eller andra särskilda skäl eller på grund av myndighets föreskrift eller beslut. Kunden skall i god tid informeras om sådan ändring. Kunden har ingen rätt till Identifikationsuppgifterna efter att Avtalet har upphört att gälla.

9.2 Kunden skall på Lime Technologies begäran lämna de uppgifter som Lime Technologies behöver för Programvarutjänstens tillhandahållande, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård eller för att marknadsföra Lime Technologies produkter och tjänster. Kunden skall utan dröjsmål meddela Lime Technologies eventuella ändringar i sådana uppgifter.

9.3 Lime Technologies är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Kunden ger härmed samtycke till att Lime Technologies i den mening som avses i personuppgiftslagen (1998:204) behandlar dessa i syfte att tillhandahålla Programvarutjänsten och andra tjänster kopplade till denna, inklusive marknadsföring. Kunden ansvarar Parterna emellan för att den inhämtat erforderligt samtycke för de personuppgifter som Kund tillhandahåller Lime Technologies. Lime Technologies förbinder sig att inte till utomstående lämna ut uppgifter som är specifika för Kunden annat än om en sådan skyldighet föreligger enligt lag eller föreskrift eller myndighetsbeslut. Om det är nödvändigt för tillhandahållandet Programvarutjänsten, får dock Lime Technologies vidarebefordra Kunduppgifter till samarbetspartners eller underleverantörer. Kunden kan när som helst återkalla lämnat samtycke eller få besked om hur uppgifterna används.

9.4 Lime Technologies får, i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa drift och utveckling av Programvarutjänsten, ta del av material som lagras eller förmedlas via Programvarutjänsten.

9.5 Lime Technologies får för kreditbedömning inhämta uppgifter om Kunden även från annat register än Lime Technologies kundregister.

9.6 När Lime Technologies vid tillhandahållandet av Programvarutjänsten behandlar Kunduppgifter för vilka Kunden anses som personuppgiftsansvarig enligt lagen om personuppgifter, skall Lime Technologies anses som personuppgiftsbiträde för sådan uppgift.

10. Kundens data

10.1 Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens Data som hanteras i Programvarutjänsten och Lime Technologies erhåller inga rättigheter till Kundens Data, eller del därav.

11. Sekretess

11.1 Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information, vilken Part erhåller eller erhållit från den andra Parten. Med ”tredje man” i denna punkt avses inte hel- eller delägt bolag till Lime Technologies eller samarbetspartner med vilken Lime Technologies träffat avtal om tillhandahållande av Programvarutjänsten eller del därav.

11.2 Bestämmelserna i punkt 11.1 innebär inte hinder för Part att lämna ut Konfidentiell Information när detta erfordras på grund av bestämmelse i lag eller på grund av domstols eller myndighets beslut. Inte heller innebär punkt 11.1 hinder för Lime Technologies att behandla eller lämna ut Kunduppgifter i överensstämmelse med lag eller med stöd lämnat samtycke eller avtal.

11.3 Part som mottagit Konfidentiell Information får delge denna till sådana anställda, styrelseledamöter, konsulter och underleverantörer som behöver tillgång till informationen för det ändamål som avsågs när Konfidentiell Information lämnades till den mottagande Parten. Den mottagande Parten ansvarar för att sådana personer är medvetna om och följer bestämmelserna i denna punkt 11.

11.4 Mottagaren av Konfidentiell Information får använda informationen endast för det syfte som avsågs vid utlämnandet.

11.5 Bestämmelserna i denna punkt 11 innebär inte hinder för Lime Technologies att fritt disponera över information eller andra upplysningar som avser Programvarutjänsten eller Lime Technologies verksamhet i övrigt.

11.6 Sekretessåtagandet enligt denna punkt 11 skall gälla två (2) år efter det att Avtalet upphört att gälla.

12. Immateriella rättigheter

12.1 Lime Technologies tillhandahållande av Programvarutjänsten eller andra tjänster till Kunden skall inte på något sätt innebära att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåtits till Kunden. All eventuell ägande- och upphovsrätt hänförlig till Programvarutjänsten eller andra tillhandahållna tjänster liksom resultaten av dessa utgör Lime Technologies egendom.

12.2 Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Lime Technologies, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Programvarutjänsten eller andra tjänster som Lime Technologies tillhandahållit eller utfört, och inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. Kunden är medveten om att för programvara som ingår i Programvarutjänsten kan även särskilda licensvillkor gälla.

12.3 Om talan väcks eller krav ställs från tredje man mot Kunden på grund av att Kundens användning av Programvarutjänsten medför intrång i sådan tredje mans immaterialrätt, skall Lime Technologies hålla Kunden skadeslös för alla skäliga kostnader och skadestånd som Kunden genom förlikning eller dom kan bli skyldig utge på grund av intrånget. Lime Technologies åtagande gäller endast för Kundens användning inom det geografiska område inom vilket Lime Technologies tillhandahåller Programvarutjänsten till Kunden samt under förutsättning att Kunden:

a) omedelbart skriftligen meddelar Lime Technologies om påstått intrång;

b) inte utan Lime Technologies medgivande medger anspråk eller ingår överenskommelse om betalning eller förlikning i anledning av påstått intrång; samt,

c) låter Lime Technologies ensamt bestämma talans utförande samt förhandla om uppgörelse eller förlikning och lämnar Lime Technologies, på Lime Technologies bekostnad, allt rimligt biträde i sådana förhandlingar.

d) Första stycket gäller i motsvarande grad för Kundens skyldighet att hålla Lime Technologies skadeslös då programvara eller annat material som Kunden tillhandahåller Lime Technologies orsakar intrång i tredje mans immaterialrätt.

12.4 Om intrång föreligger – eller om Lime Technologies enligt egen bedömning finner troligt att intrång föreligger – skall Lime Technologies på egen bekostnad endera:

a) tillförsäkra Kunden rätt att fortsätta använda Programvarutjänsten;

b) ersätta den med en annan motsvarande tjänst vars användning inte innebär intrång, eller;

c) ändra Programvarutjänsten så att den inte längre gör intrång. Sådan ändring av Programvarutjänsten skall göras på ett sådant sätt att det inte innebär någon nämnvärd olägenhet för Kunden.

Första stycket a) och b) gäller i motsvarande grad för Kundens skyldighet att hålla Lime Technologies skadeslös då programvara eller annat material som Kunden tillhandahåller till Lime Technologies orsakar intrång i tredje mans immaterialrätt. Om nämnda alternativ inte är möjliga på villkor som Lime Technologies bedömer vara rimliga och Lime Technologies inte rimligen kan erbjuda Kunden annan kommunikationstjänst, är Lime Technologies berättigat att, efter skriftligt meddelande till Kunden, säga upp den del av Avtalet som hänför sig till den del av Programvarutjänsten som föranleder det påstådda eller befarade intrånget med omedelbar verkan.

12.5 Lime Technologies ansvarar inte för intrång i annans rätt som orsakats av att Kunden använder Programvarutjänsten i strid med Avtalet eller av Kundens modifiering av Programvarutjänsten, eller som orsakats av Kundens användning av Programvarutjänsten i kombination med Kundens utrustning. Kunden skall hålla Lime Technologies skadeslöst för alla kostnader, avgifter, skadestånd, krav och andra utgifter som Lime Technologies orsakas av sådan modifiering eller användning.

12.6 Denna punkt 12 reglerar uttömmande Lime Technologies hela ansvar med anledning av intrång i annans immateriella rättigheter.

13. Skadestånd

13.1 Om inte annat avtalats, har Part rätt till ersättning för direkt skada som motparten, eller någon för vilken motparten svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om inte annat avtalats, har Part sålunda inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven handelsvinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Inte heller ansvarar Lime Technologies för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

13.2 Begränsningarna av Parts skadeståndsskyldighet gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag

13.3 Parts skadeståndsansvar enligt denna punkt 13 är begränsat till ett belopp motsvarande ett års Månadsavgifter för Abonnemanget.

13.4 Lime Technologies har rätt att avräkna erlagt vite eller prisavdrag från skadeståndsersättning till Kund till den del vitet eller prisavdraget utgått på grund av samma försening eller Fel som har förorsakat Kundens skada.

14. Reklamation, m.m.

14.1 Invändning mot en faktura skall, för att kunna göras gällande, göras senast två (2) veckor efter fakturadatum. Även om en invändning framställts skall Kunden betala ostridig del av det fakturerade beloppet senast på förfallodagen.

14.2 Begäran om prisavdrag, vite eller skadestånd skall, för att kunna göras gällande, framställas senast en (1) månad efter det att Felet, förseningen eller skadan upptäckts eller bort upptäckas.

14.3 Reklamation skall alltid framföras skriftligen.

15. Force majeure

15.1 Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Parts kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Parts underleverantör som orsakats av sådan befriande omständighet.

15.2 Såsom befriande omständighet enligt punkt 15.1 kan anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof, olyckshändelse eller kabelbrott orsakat av tredje man.

15.3 Part som påkallar befrielse enligt punkt 15.1 skall utan dröjsmål underrätta andra Parten därom. Befrielsegrund anses föreligga så länge som den omständighet som hindrar fullgörelsen föreligger, dock högst tre (3) månader. Därefter har vardera Parten rätt att frånträda Avtalet utan att några påföljder på grund av detta kan göras av den andra Parten.

16. Överlåtelse av avtalet

16.1 Med undantag för sådan överlåtelse av rätt till betalning som avses i punkt 7.7, har Part inte rätt att utan andra Partens skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta Avtalet till tredje man. Lime Technologies har dock rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahållit Programvarutjänsten.

16.2 Vid överlåtelse av Avtalet är frånträdande Part inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Parten svarar solidariskt med den frånträdande Parten för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten och som varit kända eller bort vara kända för den tillträdande Parten vid överlåtelsetidpunkten.

17. Ändring av avtalsvillkor m.m.

17.1 Dessa Allmänna Villkor gäller tills vidare. Lime Technologies har rätt att ändra eller göra tillägg till de Allmänna Villkoren som gäller för Programvarutjänsten. Väsentliga ändringar eller tillägg skall meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg som är till nackdel för Kunden, skall Kunden meddela Lime Technologies detta inom en (1) månad från sådant meddelande, varvid de gamla avtalsvillkoren skall fortsätta att gälla för den Kunden.

17.2 Utan hinder av vad som anges i punkt 17.1 har Lime Technologies rätt att göra ändringar och tillägg som inte är till Kundens nackdel eller där sådan nackdel endast är av ringa betydelse för Kunden. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft en (1) månad efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.

17.3 Lime Technologies rätt att ändra eller göra tillägg till Programvarutjänsten framgår av punkt 4. För ändring av avgift för Programvarutjänsten gäller särskilt vad som anges i punkt 7.3.

18. Uppsägning av avtalet

18.1 Om inte annat avtalas, skall uppsägning av Avtalet ske skriftligen senast tre (3) månader före utgången av Abonnemangsperioden. I annat fall är Avtalet varje gång förlängt att gälla med lika lång löptid som föregående Abonnemangsperiod, varvid sådan period skall anses utgöra en ny Abonnemangsperiod enligt detta Avtal. Vid en sådan förlängning skall Avgifterna ej justeras.

18.2 Lime Technologies har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis i förtid och med omedelbar verkan:

a) om Programvarutjänsten stängts ned i enlighet med punkt 8;

b) om Kunden i annat fall i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande; eller

c) om Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden kan komma på obestånd.

Om Lime Technologies säger upp Avtalet med stöd av denna punkt 18.2, skall Programvarutjänsten anses omedelbart nedstängd i enlighet med punkt 8 och Kunden vara betalningsskyldig i enlighet med punkt 8.5.

18.3 Uppsägning enligt punkt 18.2 skall göras skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den uppsägande Parten.

18.4 Vid Avtalets upphörande äger Lime Technologies rätt att avinstallera Programvarutjänsten och radera Kundens Data.

19. Avveckling av programvarutjänsten

19.1 Vid Avtalets upphörande skall Lime Technologies i skälig omfattning assistera Kunden vid överföring av Kundens data till Kunden själv eller till av Kunden anvisad tredje parts leverantör på ett sådant sätt att överföringen sker med en så liten störning som möjligt för Kunden.

19.2 Lime Technologies skall äga rätt till ersättning för det arbete som Lime Technologies utför under avveckling av Programvarutjänsten, i enlighet med Lime Technologies vid var tid gällande prislista för konsulttjänster.

20. Hela avtalet

20.1 Avtalet med eventuella bilagor inklusive dessa Allmänna Villkor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i Avtalet med bilagor.

21. Meddelanden

21.1 Meddelanden som enligt Avtalet skall ske skriftligen skall överlämnas med bud, per post, via telefax eller via elektronisk post under den mottagande Partens adress som den angetts i Avtalet eller meddelats i enlighet med denna bestämmelse. Meddelande som avsänts med bud skall anses ha kommit den mottagande Parten tillhanda vid överlämnandet, meddelande som avsänts per post skall anses ha kommit den mottagande Parten tillhanda senast tre (3) arbetsdagar efter avsändandet. Meddelande som avsänts via telefax eller elektronisk post skall anses ha kommit den mottagande Parten tillhanda vid bekräftelse från den mottagande Parten.

22. Tillämplig lag och tvist

22.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet skall bestämmas i enlighet med svensk lag.

22.2 Om parterna blir oense skall tvisten i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om överenskommelse inte kan uppnås, skall tvisten prövas av allmän domstol med Nacka tingsrätt som första instans.