1. Inledning

Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av avtalad mjukvara och helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster, tillsammans fortsättningsvis benämnda som Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls av Lime Technologies Sweden AB (Lime Technologies). Du köper tillgång till Tjänsterna direkt från Lime Technologies. Dessa AV gäller mellan Lime Technologies och dig och reglerar Lime Technologies skyldigheter gentemot dig som Kund och dina skyldigheter som Kund och Användare av Tjänsterna. I AV förekommer begrepp med inledande versal. I de fall begreppen inte definierats direkt i texten återfinns definitionerna i punkt 20 nedan.

Kunden får tillgång till Tjänsterna då dessa AV har accepterats, vilket sker i samband med signering av avtalet.

AV gäller oavsett om programvaran har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning.

 

2. Meddelanden

Meddelanden och information om Tjänsterna lämnas via Tjänsten alternativt som meddelande i Tjänsternas gränssnitt. Meddelande kan också lämnas på relevant hemsida.

Meddelandet är att anse som levererat när det har publicerats. Exempel på meddelanden är information om driftsstörningar, nya versioner, övrig information om programvaran, support eller villkorsändringar. Lime Technologies kan på eget val även sända meddelande via e-post eller post. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från Lime Technologies.

Meddelande äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet.

Meddelande från Kunden till Lime Technologies avseende AV skickas i första hand via e-post till adress angiven på Lime Technologies hemsida. Du kan också nå oss helgfri måndag till fredag 08:00 – 17:00 på telefonnummer som framgår av Lime Technologies hemsida.

 

3. Abonnemangsavtal

Tjänsterna tillhandahålls som “Software as a Service” (SaaS), där Kunden köper ett abonnemang på Tjänsterna som görs tillgängliga online. Vid köp av abonnemang ges Kunden rätt till åtkomst av Tjänsterna och rätt att använda dem på det sätt som framgår av AV. Alla delar av Tjänsterna regleras av AV, inklusive delar som läggs till, köps till eller tas i bruk vid ett senare tillfälle.

Kunden erhåller en begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke överförbar licens att använda Tjänsterna i enlighet med AV för Kundens interna affärsverksamhet mot betalning av avgifter enligt vid var tidpunkt gällande prislista eller enligt avtal. Betalning av avgifter enligt avtal och uppfyllande av AV är en nödvändig förutsättning för rätten att använda Tjänsterna.

Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Rätten att använda Tjänsterna är inte villkorade av eller beroende av någon särskild version av Tjänsterna eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsterna såsom de tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Tillhandahållandet av Tjänsterna är inte villkorade av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter, och inte heller beroende av publikationer, material eller kommentarer rörande desamma som görs av eller för Lime Technologies.

Lime Technologies förbehåller sig rätten att tillhandahålla tjänsterna från ett annat land.

Lime Technologies förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar, eller att ta bort funktionaliteter, eller korrigera fel eller brister i Tjänsterna. Lime Technologies friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder. Om en sådan ändring, mot förmodan, sätter funktioner ur spel eller tar bort sådan funktion som utgör en väsentlig del av Tjänsterna permanent, äger Kunden rätt att avsluta abonnemanget omedelbart. Kunden äger därvid rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter avseende den eller de delar av Tjänsterna som påverkats.

Lime Technologies förbehåller sig rätten att med 60 dagars varsel ändra villkoren i AV samt övriga villkor för leverans av Tjänsterna. Om Kund inte accepterar sådan ändring, kan abonnemanget av Tjänsterna sägas upp i enlighet med punkten 9 i dessa AV. Kunden äger rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter som således inte kunnat nyttjas av Kunden.

Lime Technologies har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av Lime Technologies åtagande enligt Avtalet. Lime Technologies ansvarar för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer såsom de hade utförts av Lime Technologies själv.

Vid återkallande av order efter påskrivet avtal förbehåller Lime Technologies sig rätten att fakturera faktiska kostnader samt 25% av startavgiften och abonnemangsavgiften de första 12 månaderna.

Kunden har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Tjänsterna till tredje part, (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) om inte skriftligt godkännande erhålls från Lime Technologies dessförinnan.

 

4. Nyttjanderätt

När Kunden köpt ett abonnemang av Tjänsterna och accepterat AV får Kunden rätt att använda Tjänsterna under abonnemangstiden för så många användare som Kunden köpt abonnemang för. Kunden kan efter eget val köpa till rätt för fler Användare att använda Tjänsterna eller rätt att använda helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster enligt vid var tid gällande prislista eller avtal.

Endast Användare med ett betalt och giltigt abonnemang har rätt att använda Tjänsterna. Användarlicenser utfärdas för enskilda namngivna Användare. Användarkonton skapas och administreras av Kunden. Användarlicenser får inte delas eller användas av fler än en Användare men Kunden kan fritt överföra en användarlicens från en Användare till en annan. Lime Technologies förbehåller sig rätten att kontrollera antalet utnyttjade användarlicenser.

Varje Användare är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan kontoinformation. Kunden och/eller Användaren måste informera Lime Technologies omedelbart vid obehörig åtkomst av inloggningsuppgifter.

Kunden är medveten om att användande av tjänsten förutsätter tillgång till sådan programvara, utrustning och kommunikationstjänst som krävs för att utnyttja tjänsterna. Dessa framgår av Lime Technologies hemsida eller meddelas av Lime Technologies vid förfrågan.

Användare ska inte överföra virus, maskar eller skadlig kod av något slag till Tjänsterna eller genom att använda Tjänsterna. Tjänsterna får inte användas för något illegalt eller obehörigt syfte. Användare ska inte bryta mot någon lagstiftning i relevant jurisdiktion/relevanta jurisdiktioner, innefattande men inte uteslutande upphovsrättslagstiftning eller överföring av stötande, hotande, kränkande, ärekränkande eller annan anstötlig data till Tjänsterna.

 

5. Uppstart av tjänsterna

Lime Technologies ska tillhandahålla Kunden tjänsterna från och med Startdagen, vilket sker genom att Lime Technologies tillhandahåller Kunden inloggningsuppgifter och/eller eventuella andra anvisningar. Startdagen inträder när Lime Technologies gjort erforderliga inloggningsuppgifter och andra anvisningar för åtkomst av Tjänsterna tillgängliga för Kunden utan krav på något särskilt godkännande från Kunden. Tilläggstjänster kan göras tillgängliga vid separat tidpunkt. Detta påverkar då inte Startdagen.

 

6. Begränsningar i Tjänsterna

Maximal lagring för Kunden i tjänsternas grundutförande framgår, om annat inte avtalats, av Lime Technologies hemsida eller sådan information saknas, vad som får betraktas som rimligt med beaktande av de abonnemangsavgifter som kunden faktiskt betalar. Kunden kan alltid kontakta Lime Technologies för offert vid behov av ytterligare kapacitet.

 

7. Databehandling och integritet

7.1 Behandling av personuppgifter

Denna punkt 7.1 reglerar Personuppgiftsbiträdes behandling av Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och Personuppgiftsbiträdes skyldighet att upprätthålla informationssäkerhet enligt lagar och föreskrifter.

Följande definitioner ska gälla för denna punkt 7.1:

 • Personuppgifter: All slags information som rör en identifierad eller identifierbar person (den registrerade).
 • Registrerad: En identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person är någon som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Behandling (av Personuppgifter): Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om Personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, sökning, konsultering, användning, överföring, spridning eller annat tillhandahållande, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.
 • Personuppgiftsansvarig: Fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra fastslår ändamålen och medlen för Behandling av Personuppgifter (Kunden).
 • Personuppgiftsbiträde: Fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning (Lime Technologies).
 • Den registrerades samtycke: En frivillig, specifik och informerad viljeyttring genom vilken den registrerade godtar Behandlingen av Personuppgifter.

Bestämmelserna i denna punkt 7.1 gäller för all behandling av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet för den Personuppgiftsansvariges räkning enligt Avtalet. Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att denne inte kommer att överföra, och att Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt detta Avtal således inte omfattar, sådana kategorier av Personuppgifter som kan klassas som känsliga Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningens Art. 9.1. I händelse av att den Personuppgiftsansvarige, i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningens Art. 9, avser att behandla och överföra nyss nämnda känsliga Personuppgifter, ska den Personuppgiftsansvarige beskriva dessa i en bilaga till detta Avtal (en mall till “Bilaga A” är fogad till detta Avtal). Eventuella konsekvenser (såsom särskilda åtgärder, prisförändringar etc.) ska diskuteras mellan Parterna i god tro.

Personuppgiftsbiträdet ska behandla Personuppgifter enbart på uppdrag av och i enlighet med den Personuppgiftsansvariges anvisningar, som det beskrivs och har överenskommits i Huvudavtalet, givet att anvisningarna bygger på gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, inbegripet sekretess, integritet och tillgänglighet till Personuppgifterna genom systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder, med beaktande av den senaste tekniken och kostnaden för genom-förandet i förhållande till den risk som är förknippad med behandlingen och hur pass känsliga de behandlade Personuppgifterna är.

Personuppgiftsbiträdet är skyldig att ge den Personuppgiftsansvarige tillgång till information om säkerhetskontroller och andra åtgärder som Personuppgiftsbiträdet vidtagit för att skydda Personuppgifter samt efterleva dataskyddslagstiftning. Om den Personuppgiftsansvarige begär information om säkerhetskontroller utöver de standarduppgifter som Personuppgifts-biträdet tillhandahåller, kan Personuppgiftsbiträdet debitera den Personuppgiftsansvarige för sådan extra service och hjälp.

Personuppgiftsbiträdet och dennes personal ska iaktta tystnadsplikt och sekretess rörande alla dokument och Personuppgifter som de får tillgång till enligt detta Avtal. Denna bestämmelse gäller även efter Avtalets upphörande.

Personuppgiftsbiträdet kommer, genom att meddela den Personuppgiftsansvarige, möjliggöra för den Personuppgiftsansvarige att efterleva gällande dataskyddslagstiftning vad avser Person-uppgiftsincidenter som kräver anmälan till tillsynsmyndighet eller information till Registrerade. Vidare, och i den mån det är praktiskt möjligt och lagligt, kommer Personuppgiftsbiträdet meddela den Personuppgiftsansvarige om; (i) begäran om utlämnande av Personuppgifter som erhållits från en Registrerad utom då den Personuppgiftsansvarige godkänt Personuppgiftsbiträdet att svara på en sådan förfrågan, och (ii) begäran om utlämnande av Personuppgifter av myndigheter utom då den Personuppgiftsansvarige godkänt Personuppgiftsbiträdet att svara på en sådan förfrågan. Emellertid kan Personuppgiftsbiträdet vara förhindrad att meddela den Personuppgiftsansvarige p.g.a. förundersökningssekretess vid en brottsbekämpande utredning. Personuppgiftsbiträdet kommer inte att lämna ut information om detta Avtal till myndigheter vad avser Personuppgifter, förutom då det är tvingande enligt lag, eller med stöd av domstolsbeslut, order om husrannsakan eller liknande. Personuppgiftsincidenter kommer rapporteras till den Personuppgiftsansvarige genom att använda den kontaktinformation som angetts på första sidan i detta Avtal.

Personuppgiftsbiträdet ska behandla Personuppgifter enbart för de(t) ändamål som Avtalet avser, och kommer inte på annat sätt behandla Personuppgifter för andra ändamål än de som anges i Avtalet eller enligt den Personuppgiftsansvariges instruktioner, inte heller lämna ut Personuppgifter till tredje part, med undantag för underleverantörer som är godkända av Personuppgiftsansvarige (se nedan) eller när det krävs enligt lag.

Den Personuppgiftsansvarige ska utan dröjsmål informera Personuppgiftsbiträdet om det sker en ändring av dennes kontaktperson eller dennes kontaktinformation.

Den Personuppgiftsansvarige bekräftar genom att underteckna avtalet, att:

 • Avtalet uppfyller den Personuppgiftsansvariges skyldighet att upprätta avtal om Personuppgiftsbehandling enligt dataskyddslagstiftningen i den Personuppgiftsansvariges etableringsland.
 • Den Personuppgiftsansvarige ska vid användningen av de tjänster som tillhandahålls av Personuppgiftsbiträdet enligt Huvudavtalet behandla Personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
 • Den Personuppgiftsansvarige har befogenhet att behandla och lämna ut de Person-uppgifter som omfattas av Huvudavtalet till Personuppgiftsbiträdet (inklusive dennes eventuella underleverantörer).
 • Den Personuppgiftsansvarige har ensamt ansvar för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagligheten i de Personuppgifter som lämnas ut till Personuppgiftsbiträdet.
 • Den Personuppgiftsansvarige har uppfyllt alla obligatoriska krav och skyldigheter att lämna uppgifter till eller skaffa tillstånd från de registrerade eller berörda myndigheter avseende Behandling av Personuppgifterna.
 • Den Personuppgiftsansvarige har fullgjort sina skyldigheter att lämna obligatorisk information till de Registrerade om Behandling av Personuppgifter och om överlämnande av Personuppgifter till Personuppgiftsbiträdet och dennes Behandling av Personuppgifterna enligt dataskyddslagstiftningen.
 • Den Personuppgiftsansvarige får vid användningen av de tjänster som tillhandahålls av Personuppgiftsbiträdet enligt Huvudavtalet inte lämna över några känsliga Personuppgifter till Personuppgiftsbiträdet, såvida det inte uttryckligen överenskommits i bilaga A till detta Avtal.

Som en del av leveransen av tjänster till den Personuppgiftsansvarige kan Personuppgiftsbiträdet använda sig av underleverantörer. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att underleverantören förpliktar sig till ansvar som motsvarar de skyldigheter som fastställs i detta avtal. Personuppgifts-biträdet kan överföra Personuppgifter till länder där underleverantörer är lokaliserade. Om underleverantören behandlar Personuppgifter utanför EU/EES ska Personuppgiftsbiträdet på den Personuppgiftsansvariges begäran assistera den Personuppgiftsansvarige med att säkerställa lagligheten i dessa överföringar, genom användning av överföringsmekanismer godkända av EU-kommissionen, exempelvis med hjälp av EU:s standardavtalsklausuler, Privacy Shield eller annan rättslig grund som godkänts av relevant tillsynsmyndighet. Personuppgiftsansvarig kan när som helst kräva att få en fullständig lista och uppgifter på de underleverantörer som deltar i leveransen av tjänster till den Personuppgiftsansvarige och som deltar i Behandling av Personuppgifter enligt detta Avtal. Genom att underteckna detta Avtal godkänner den Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdes användning av underleverantörer enligt ovanstående.

Personuppgiftsbiträdet ska uppfylla de allmänna krav på säkerhet som föreskrivs i tillämplig data-skyddslagstiftning. Dokumentation om detta ska kunna uppvisas på Personuppgiftsansvariges begäran.

Vidare har Personuppgiftsbiträdet utvecklat interna dataskyddsbestämmelser som har till syfte att skydda konfidentialiteten, integriteten och tillgången till Personuppgifter. Följande åtgärder är särskilt viktiga i detta sammanhang:

 • Klassificering av Personuppgifter för att säkerställa genomförandet av skyddsåtgärder som motsvarar riskbedömningarna.
 • Begränsa tillgången till Personuppgifter genom att förbjuda personal att inhämta, bearbeta och/eller använda Personuppgifter utan tillstånd och för andra syften än att leverera tjänsten och fullgöra skyldigheterna enligt detta avtal.
 • Hantera system som upptäcker, förhindrar och rapporterar tillbud.
 • Kartlägga de komponenter som ingår i säkerhetsarkitekturen vid varje tidpunkt.
 • Kartlägga hur Personuppgifter överförs mellan parterna (Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde med underleverantörer) och komponenter/system som medverkar i Behandlingen av Personuppgifter.

Den Personuppgiftsansvarige kan låta granska Personuppgiftsbiträdes efterlevnad av denna punkt 7.1 upp till en gång per år. Om lagstiftningen kräver det kan den Personuppgiftsansvarige kräva granskningar oftare. För att begära en granskning måste den Personuppgiftsansvarige minst fyra veckor före den föreslagna granskningen lämna in en detaljerad granskningsplan till Personuppgifts-biträdet, där omfattning, varaktighet och föreslaget startdatum för granskningen redovisas. Om granskningen ska utföras av tredje part måste detta som huvudregel avtalas mellan den Person-uppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträde. Om behandling sker i en miljö med Personuppgifter härrörande från andra personuppgiftsansvariga eller liknande, kan Personuppgiftsbiträdet, efter eget gottfinnande, på grund av säkerhetsskäl besluta att revision ska utföras av ett allmänt väl ansett granskningsföretag som Personuppgiftsbiträdet väljer. Om den begärda granskningen redan utförts och redovisats i en rapport enligt ISAE 3402, ISO eller liknande av en kvalificerad tredjepartsgranskare under de senaste tolv månaderna, och Personuppgiftsbiträdet bekräftar att de granskade kontrollerna inte väsentligt förändrats, ska den Personuppgiftsansvarige godta dessa resultat i stället för att begära en granskning av de kontroller som omfattas av rapporten. Granskningen ska utföras under anläggningens normala kontorstider enligt Personuppgiftsbiträdets policyer och får inte på ett oskäligt sätt störa Personuppgiftsbiträdes verksamhet. Den Person-uppgiftsansvarige är ansvarig för alla kostnader som uppkommer i samband med av den Person-uppgiftsansvariges begärda granskningen och Personuppgiftsbiträdets assistans i detta avseende.

Personuppgiftsbiträdet äger rätt att debitera den Personuppgiftsansvarige för nedlagt arbete och kostnader som uppkommit på grund av att Registrerade har begärt registerutdrag avseende Behandlingen av den Registrerades Personuppgifter, radering av Personuppgifter överföring av Personuppgifter (portabilitet) eller lämnande av obligatorisk information, enligt tvingande dataskyddslagstiftning, till de Registrerade.

 

7.2 Kundens data

Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens data och Lime Technologies erhåller inga rättigheter, utöver vad som framgår av AV, till Kundens data eller del därav. Lime Technologies äger rätt att under avtalstiden använda Kundens data för att leverera Tjänsterna till Kunden.

7.3 Lime Technologies data

Lime Technologies eller, i förekommande fall, dess underleverantörer, äger samtliga rättigheter till Lime Technologies data, som inte i något fall ska exporteras i något format utanför Tjänsten (oavsett om sådan Lime Technologies data ingår i Tjänsten eller har köpts separat av Kunden).

Lime Technologies kan efter eget gottfinnande tillåta att Lime Technologies data exporteras till andra hos Kunden interna system. I sådant fall kan Lime Technologies begränsa mängden av Lime Technologies data som får exporteras. Sådana begränsningar informeras om på Lime Technologies hemsida och gäller från det att de tillgängliggjorts på hemsidan. Export av Lime Technologies data till tredje man eller i övrigt utanför Kundens interna mjukvarumiljö är inte tillåtet i något fall.

 

7.4 Insamling av information

Lime Technologies kan komma att samla in information från användningen av tjänsterna via automatiserade datainsamlingsverktyg. Lime Technologies samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag.

 

7.5 Insamling och presentation av identifikationsdata

Kunden samtycker härmed uttryckligen att Lime Technologies får samla in samt visa och överföra Kundens identifikationsdata och profilinformation till Lime Technologies databas och delge informationen till andra. Om Kunden inte önskar vara registrerad i Lime Technologies databas ska Kunden kontakta Lime Technologies.

 

7.6 Informationssäkerhet

Om inte annat anges i dessa AV, kommer Lime Technologies inte att sälja, hyra, hyra ut eller på annat sätt göra insamlad Data tillgänglig för tredje part, utom i följande situationer; (i) för att följa lag, förordning eller föreskrift, eller för att svara på en lagakraftvunnen begäran från myndigheter eller polis, såsom ett domstolsbeslut, beslut eller föreläggande; (ii) för att undersöka eller förhindra säkerhetshot eller bedrägeri; (iii) för det fall omorganisation, fusion, försäljning eller köp av hela eller delar av Lime Technologies, då personlig information kan komma att avslöjas som del av omorganisationen eller sammanslagningen eller till faktiska och framtida köpare. Lime Technologies kommer i alla sådana fall att säkerställa att sådana parter iakttar de villkor som följer häri, och meddela att information lämnats ut.

 

8. Prissättning och fakturering

Om inget annat anges i Avtalet, följer avgifter och faktureringsperioder för Tjänsterna de priser som vid var tidpunkt görs tillgängliga av Lime Technologies.

Abonnemangsavgifter debiteras normalt ett år i förskott, om inget annat anges. De delar av Tjänsterna som i förekommande fall har en avgift per transaktion debiteras normalt i efterskott. Lime Technologies förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsterna för kommande perioder.

Betalningsvillkor är normalt 30 dagar. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid var tid tillämpas av Lime Technologies. Moms tillkommer på angivna priser.

Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 8 procentenheter.

 

9. Avtalsperiod och uppsägning

Abonnemanget gäller från och med Startdagen. Om inget annat anges i Avtalet gäller Avtalet i tolv (12) månader, efter vilken perioden automatiskt förlängs med tolv (12) månader i taget såvida endera part inte skriftligen säger upp Avtalet senast sextio (60) dagar före respektive avtalsperiods utgång.

Kunden kan när som helst utöka antalet användare. Avtalsperioden enligt ovan omfattar även de nya användarna. Ersättning utgår från Startdagen.

Uppsägning av detta Avtal, antingen i sin helhet eller av vissa delar eller visst antal Användare, ska ske skriftligen och gäller från den dag motparten mottog uppsägningen. Eventuella i förskott erlagda avgifter återbetalas inte. Som kund ansvarar du för att spara den elektroniska kvittensen på uppsagt avtal som alltid sänds till kund via e-post.

Vid uppsägning av abonnemanget kommer Kundens åtkomst till Tjänsterna att spärras efter sista aktiva abonnemangsdagen.

Kunden kan minska antalet användare först efter att den inledande avtalsperioden löpt ut. Vid önskemål om att abonnemanget ska omfatta färre antal användare än de som sammanlagt abonneras av kunden måste sådan minskning anmälas skriftligen senast 60 dagar före nästa avtalsperiod. Antalet möjliga inloggade användare kommer då att anpassas till det nya önskade antalet användare.

I de fall Kunden önskar en export av Kundens data ska detta ske före sista aktiva abonnemangsdagen. Om Kunden önskar hjälp av Lime Technologies med att få Data exporterad sker detta mot löpande konsulttaxa enligt gällande prislista. Efter sista aktiva abonnemangsdagen kommer Kundens Data i tjänsten raderas och det är upp till Kunden att spara undan informationen på annat sätt.

Uppsagt abonnemangsavtal kan återtecknas. Återtecknat avtal innebär automatiskt en ny bindningstid om 12 månader. I detta fall är Kunden införstådd med att Kundens Data kan ha raderats ur Lime Technologies system på grund av tvingande dataskyddslagar.

 

10. Förtida upphörande

Lime Technologies kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser eller om Kunden bryter mot detta avtal. Lime Technologies har då rätt att stänga av Tjänsterna helt och hållet med omedelbar verkan.

 

11. Tillgänglighet

Lime Technologies ska tillhandahålla en för kunden säker leverans av Tjänsterna. Tjänsterna är normalt tillgängliga via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Lime Technologies (och av dem anlitade leverantörer) har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovan nämnda tillgänglighet, om Lime Technologies anser det nödvändigt av tekniska-, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll meddelas Kunden i förväg. Se Lime Technologies hemsida för planerade drift- och underhållsstopp.

Oplanerade driftsstopp kan förekomma. I den mån Lime Technologies är ansvarigt för, och kan påverka, sådant driftsstopp, ska Lime Technologies skyndsamt åtgärda felet.

 

12. Säkerhet

Lime Technologies är mån om att tillhandahålla säkra och pålitliga tjänster och strävar efter att vid varje tidpunkt tillhandahålla adekvata administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder. Lime Technologies genomför regelbundet säkerhetskopiering för att säkerställa att Kundens data är i tryggt förvar. Vid storskaliga användarmisstag finns möjlighet att skicka en förfrågan till Lime Technologies om återläsning av den senast gjorda säkerhetskopian. Återläsning medför en extra kostnad.

 

13. Support

Lime Technologies utvecklar hela tiden sina produkter för att Kunderna ska ha tillgång till en så bra mjukvara som möjligt.

Abonnemanget säkerställer att Kunden har tillgång till de senaste versionerna av mjukvaran och dessutom rätt till hjälp.

Avtalet ger rätt till administratörssupport rörande handhavandeproblem med produkten.

Om inget annat avtalats tillhandahåller Lime Technologies produktsupport via Internet, e-post och telefon helgfri måndag till fredag 08.00 – 17.00. Supportfrågor via e-post besvaras normalt senast närmast påföljande arbetsdag. Supportärende som tas emot via telefon prioriteras efter ankomsttid.

Supportens öppettider kan förändras och dag före helgdag förbehåller sig Lime Technologies rätten att hålla supporten stängd, om så skulle ske kommer detta att meddelas på Lime Technologies hemsida.

Med support avses hjälp med handhavandeproblem med standardprodukter ur Lime Technologies produktsortiment.

Support för Kundanpassningar ges inom garantitiden 3 månader, därefter hanteras Kundanpassningar enligt löpande konsulttaxa. Vad som avses med Kundanpassningar framgår av ditt avtal.

I Lime Technologies skyldigheter ingår inte att ge instruktioner eller utbilda Användaren om nödvändig information finns i Tjänsternas hjälptexter, arbetsgångar på Internet eller i andra media, att göra kundspecifika anpassningar i Tjänsterna, avhjälpa fel som uppstått på grund av åtgärder utförda av annan än Lime Technologies personal, ovarsam eller felaktig hantering, avhjälpa fel som orsakats av en produkt/tjänst från tredje part som kopplats till Tjänsterna eller avhjälpa fel som uppkommit på grund av fel i Kundens tekniska utrustning eller fel orsakad av skadlig kod. Vidare har Lime Technologies inga skyldigheter att avhjälpa fel i nätverk, operativsystem eller annan mjukvara som tillhandahålls av tredje part. Support inkluderar med andra ord inte Windows, MS Office, skrivare eller e-postprogramvara mm.

Alla supportinsatser från Lime Technologies sida ska stå i rimligt förhållande till abonnemangsavgiften.

 

14. Immateriella rättigheter

Lime Technologies – eller dess licensgivare – är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (IPR) hänförliga till Tjänsterna. IPR innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke- elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsterna är upprättade och används (Dokumentation) anses vara del av Tjänsterna och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsterna eller i anslutning till Tjänsterna är respektive ägares egendom.

Lime Technologies gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Data ägd av Kunden som överförs till Tjänsterna.

Om Lime Technologies tillhandahåller produkter under licens från annan leverantör än Lime Technologies gäller den andre leverantörens licensvillkor framför dessa AV.

Tjänsten kan vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (“Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för användaren. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och användningen av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Lime Technologies står inte bakom och ansvarar inte för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som användaren eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådan Tredjepartsapplikation.

Om Kunden gör intrång i Lime Technologies eller tredje mans IPR, eller använder Tjänsterna på ett sätt som strider med AV, ska Kunden erlägga ett belopp som motsvarar det högsta av motsvarigheten till Abonnemangsavgifterna för fem år avseende de innevarande licenserna eller den verkliga skadan. Kunden bekräftar att Lime Technologies kan drabbas av oersättlig skada vid intrång eller skada på IPR, och att Lime Technologies eller dess licensgivare ska ha rätt att använda sig av alla rimliga åtgärder för att skydda sina kommersiella intressen, och sin egendom, inklusive alla åtgärder som är möjliga enligt lag. Motsvarande ska gälla om Kunden har, eller har försökt att erhålla information eller data som Kunden inte har rätt till enligt AV.

 

15. Krav från Tredje Man

Lime Technologies skall försvara Kunden mot krav eller processer där en tredje part framställt krav enligt vilka Kundens användning av Tjänsterna enligt AV är i strid med, eller gör intrång i tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Kunden skall omedelbart meddela Lime Technologies om sådant krav. Lime Technologies skall, i den mån Lime Technologies är ansvarig, hålla Kunden skadeslös för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förlust som drabbar Kunden enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Kunden samarbetar med Lime Technologies på Lime Technologies bekostnad och att Lime Technologies får full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Kunden från allt ansvar. Lime Technologies får efter eget gottfinnande (i) modifiera Tjänsterna så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsterna med en funktionalitet som motsvarar Tjänsterna, (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsterna eller (iv) avsluta Kundens Konto för Tjänsterna mot en återbetalning av varje abonnemangsavgift som betalats i förskott för Licensperioder som överskrider dag för upphörande. Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande med anledning av intrång i tredje parts rättigheter.

Vad som anges ovan skall inte äga tillämpning om Tjänsterna har använts i strid mot AV eller om krav uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Tjänsterna som inte utförts av Lime Technologies.

Kunden skall försvara Lime Technologies mot krav eller processer där en tredje part framställt krav grundat på av att Kundens Data, eller användande av Tjänsterna är i strid med AV, är i strid med eller gör intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller är i strid med gällande lagstiftning. Lime Technologies skall omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden skall ersätta Lime Technologies för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar Lime Technologies enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Lime Technologies samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Lime Technologies från allt ansvar.

 

16. Sekretess

Vardera part förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet (“Konfidentiell Information”).

Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalets sekretess iakttas.

Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om fem (5) år efter det att avtalet har upphört att gälla.

 

17. Garanti och garantibegränsning

Lime Technologies garanterar att Tjänsterna kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits. Kunden och Lime Technologies är överens om att Tjänsterna och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsterna är en pågående process. Kunden medger att Tjänsterna är levererad i befintligt skick och används på Kundens egen risk.

Lime Technologies garanterar inte att Tjänsterna uppfyller Kundens krav eller ändamål, att de fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, och inte heller att den inte avbryts eller är fri från fel. Kunden ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, pdf-läsare, toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik mot av Lime Technologies hänvisade hemsidor. Vidare skall noteras att användning av Internet för att använda Tjänsterna varken installeras, underhålls eller etableras av Lime Technologies, och att Lime Technologies inte har kontroll över Internet. Lime Technologies är inte ansvarig för avbrott eller störningar i driften av någon del av Internet, och har inte heller ansvar för en eventuell reglering av Internet. Lime Technologies skall vidta alla rimliga åtgärder som bedöms lämpliga för att åtgärda och undvika sådana händelser, dock garanterar Lime Technologies inte att avbrott inte äger rum. Lime Technologies är inte ansvarig för prestanda i Internettjänster eller hur Internetleverantörer utför sina tjänster.

Om Tjänsterna inte fungerar i enlighet med ovan angivna begränsade garanti, skall Lime Technologies korrigera alla konstaterade fel eller brister i Tjänsterna på egen bekostnad. Lime Technologies åtgärdar anmälda fel i Tjänsterna som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsterna, så snart det är möjligt. Lime Technologies förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras. Lime Technologies åtgärdar fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar Kundens användande av Tjänsterna och/eller Tjänsternas funktion, tidigast vid nästa officiella version av Tjänsterna.

Tjänsterna levereras i befintligt skick och varken Lime Technologies eller någon av dess licensgivare ger någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, rörande lämplighet för visst ändamål eller kapacitet för systemintegration. Inga påståenden utöver de som särskilt anges i AV har gjorts med avseende på Tjänsterna, och Kunden skall inte förlita sig på några påståenden som inte uttryckligen anges i AV.

Länkar till webbsidor som inte ägs eller kontrolleras av Lime Technologies som framträder i Tjänsterna eller därmed åtföljande webbsidor eller Dokumentation tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. Lime Technologies är inte ansvarig för sådana webbsidor.

Om någon del av AV befinns vara ogiltig, helt eller delvis, skall detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Den aktuella bestämmelsen skall i sådana fall ersättas med en bestämmelse som, så långt möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften.

 

18. Ansvarsbegränsning

Lime Technologies är inte i något fall ansvarig för innehållet i eller äganderätten till Data.

Lime Technologies är inte i något fall ansvarig för några instruktioner för Databehandling eller andra åtgärder som utförs av Kundens Användare.

Om Lime Technologies hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden som ett resultat av ett brott av någon skyldighet som följer av AV, skall sådan ersättning under inga omständigheter innehålla ersättning för indirekt förlust eller följdskada, eller skadestånd av något slag som följer av, eller är ett resultat av sådant avtalsbrott, omfattande men inte uteslutande all förlust av Data, förlust av produktion, förlust av intäkt eller vinst, eller tredje parts krav eller myndighetsbeslut, även om Kunden har informerats om risken för sådana skador. Lime Technologies ansvar enligt AV är begränsat till direkt skada, utom där annat följer av obligatorisk lag, såsom vad gäller skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt. Alla återbetalningar och ersättningar för direkt skada samt direkta förluster och kostnader under varje 12- månaders period skall aldrig överstiga ett belopp som motsvarar 12 månaders Abonnemangsavgifter för Tjänsterna under samma period.

Varken Lime Technologies eller Kunden skall vara ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra händelser som på samma sätt är utom Lime Technologies eller Kundens kontroll.

För det fall lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som rör Tjänsterna eller leveransen därav ändras, eller ny lagstiftning, förordning eller föreskrift blir gällande efter att Tjänsten har tillgängliggjorts på marknaden, som hindrar Lime Technologies från att uppfylla instruktioner från Kunden eller Lime Technologies skyldigheter enligt AV, och/eller som kräver att Tjänsten stängs av, helt eller delvis, för en viss tid eller för obestämd tid, skall det anses utgöra en force majeure-händelse. Lime Technologies är inte i något fall ansvarig för sådan force majeure-händelse. Kunden blir i sådana fall ersatt för i förväg betald Abonnemangsavgift för Tjänst som påverkas från den månad som följer avstängningen av Tjänsten med anledning av force majeure-händelsen. Utöver detta har Kunden inte rätt att framställa ytterligare krav på Lime Technologies.

Även om Lime Technologies kommer att visa tillbörlig omsorg för säkra överföringar av information mellan Kunden och Tjänsterna, medger Kunden att Internet är ett öppet system och att Lime Technologies inte kan garantera, och inte heller garanterar, att tredje part inte kan komma i besittning av eller ändra Data eller Överföringen. Lime Technologies har inget ansvar för sådant oavsiktligt missbruk, avslöjande eller förlust av Data.

 

19. Avtalande parter och gällande lag

Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister angående tolkning av AV eller användning av Tjänsterna, skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Överstiger inte tvistemålets värde SEK 100 000, skall Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde SEK 100 000, skall Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan SEK 100 000 och SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålet värde SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften.

 

20. Definitioner

Term Definition

Användare: En fysisk person, typiskt sett anställd hos Kund, som av Kunden får rätt att använda Tjänsten för Kundens egna interna verksamhetsändamål.

Användarkonto: Gemensamt begrepp som avser Kundens Användare, Data och annan information som rör Kundens användning av och tillgång till Tjänsterna.

Data: Gemensamt begrepp som avser Kundens Användare, Data och annan information som rör Kundens användning av och tillgång till Tjänsterna.

Lime Technologies Data: All data som ägs av Lime Technologies eller dess underleverantörer som är tillgängliga för Kunden genom Tjänsten, inkluderande sådan information som görs tillgänglig i Tjänsten av Bisnode.

Kund: Den juridiska eller fysiska person som specificerats på fakturan från Lime Technologies och som ingår avtal med Lime Technologies baserat på AV.

Startdag: Den dag då leverans av Tjänsterna ska påbörjas i enlighet med vad som anges i Avtalet genom att Lime Technologies tillhandahåller inloggningsuppgifter eller andra anvisningar för att Kunden ska kunna ta del av Tjänsterna.

Tilläggstjänst(-er): Separata enskilda funktioner eller funktionella paket som Kund kan använda mot typiskt sett särskild avgift per transaktion.

 

Uppdaterad 2019-11-14

Allmäna villkor – Konsultinsatser (AV-K)

Klicka här för att komma till avtalet.