Nedanstående villkor reglerar Lime Technologies vid var tid gällande leveransåtaganden avseende Programvarutjänsten.

Ord med stor bokstav i dessa villkor skall ha samma betydelse som i Lime Field Allmänna Villkor för Programvarutjänsten och i Villkor för Felavhjälpande.

1. Öppettider

1.1 Lime Field driftplattform är öppen dygnet runt alla dagar.

2. Tillgänglighetsgaranti

2.2 Lime Field driftplattform är dimensionerad för att garantera en tillgänglighet på 99,0 % mellan 07:00 och 17:00 vardagar under ett kalenderkvartal. Tillgängligheten beräknas i antal timmar per kalenderkvartal enligt följande:

((a x 10) – b ) / (a x 10) x 100
där
a = antal vardagar under kvartalet
b = antal timmar mellan 07:00 och 17:00 vardagar under kvartalet då Programvarutjänsten varit otillgänglig

2.2 Tillgänglighetsgarantin avser möjligheten att nå Programvarutjänsten. Garantin gäller inte om den bristande tillgängligheten beror på orsaker som är utanför Lime Technologies kontroll. I otillgänglig tid ingår inte planerade underhåll eller s.k. force majeure. Vidare ingår inte avbrott orsakade av Beställaren. Till sådana avbrott räknas t.ex. avbrott på grund av fel eller brister i programvara, utrustning eller applikationer som inte har tillhandahållits av Lime Technologies.

2.3 Lime Technologies ansvarar inte för brister och problem i tillgängligheten till driftplattformen som beror på fel eller störningar i de allmänna kommunikationsnäten (Internet, GPRS/3G/4G). Om kunden vill reklamera uppkopplingen mot de allmänna kommunikationsnäten skall Kunden vända sig direkt till leverantören av denna uppkoppling.

2.4 För fel som avser användningen av Programvarutjänsten och inte tillgängligheten till denna hänvisas till de Allmänna Villkoren och Villkor för Felavhjälpning.

3. Underhåll

3.1 Lime Technologies har rätt att begränsa tillgängligheten av Programvarutjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av underhåll eller i övrigt av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl. Varje söndag klockan 00:00 – 05:00 är reserverad för sådant underhåll. Vid behov av planerat underhåll annan tid aviseras detta med e-postutskick en vecka före driftavbrott. Dessa planerade avbrott förläggs som regel efter 19:00.

3.2 Kunden skall, när så erfordras, hålla tillhandahållen dokumentation över berörda produkter tillgänglig. På Lime Technologies begäran skall Kontaktperson vara tillgänglig under Lime Technologies arbete med underhåll. Vidare skall förbrukningsmaterial och databärare som erfordras för utförande av underhåll tillhandahållas av Kunden

4. Backup

Lime Technologies ansvarar för att säkerhetskopiera och lagra all operativ data under minst en vecka

5. Vite

5.1 För de fall tillgängligheten understiger utfästelsen i punkt 1.2 ovan har Kunden rätt till vite genom avdrag på nästkommande faktura. Avdraget motsvarar avtalad Månadsavgift för Programvarutjänsten.

  • för en månad om tillgängligheten är 98,9 – 98,5 %
  • för 2 månader om tillgängligheten varit 98,49 – 98,0 %
  • för 3 månader om tillgängligheten understiger 98,0 %

5.2 För krav på vite enligt denna punkt 4 gäller särskilda reklamationsfrister enligt de Allmänna Villkoren.